המכון למדעי היהדות על שם מנדל
 
המכון למדעי היהדות על שם מנדל חדשות והודעות
קול קורא: מלגות מנדל סכוליון לדוקטורנטים

קול קורא: מלגות מנדל סכוליון לדוקטורנטים

לשנים תשע"ח-תש"ף, 2020-2017

הודעה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד

מרכז מנדל סכוליון מתכבד להזמין דוקטורנטים להגיש מועמדות למלגות לשנים תשע"ח–תש"ף. בשלוש השנים הללו, מראשית אוקטובר 2017 ועד סוף ספטמבר 2020, תפעל במרכז קבוצת המחקר "בלשנות היסטורית וסמנטיקה פורמלית",והדוקטורנטים שיזכו במלגות יהיו חברים בקבוצת מחקר זו.

בקבוצה חברים ארבעה חוקרים בכירים בסגל האוניברסיטה העברית בירושלים:

ד"ר נורה בונה, החוג לבלשנות

ד"ר אליצור בר-אשר סיגל, החוג ללשון העברית

ד"ר איתן גרוסמן, החוג לבלשנות

ד"ר עינת רובינשטיין, החוג לבלשנות והחוג ללשון העברית

להצעת המחקר של הקבוצה, לרבות קורות חיים של חבריה לחצו כאן.  

 

דוקטורנטים המעוניינים להצטרף לקבוצה זו מוזמנים להגיש את מועמדותם. ייבחרו ארבעה מלגאים, שמחקריהם עשויים לתרום לעבודת הקבוצה וגם להיזון ממנה. שימו לב: מרכז מנדל סכוליון שואף להיות בית וחממה של מחקר מצטיין ורב-תחומי, ומכאן שיתקבלו בברכה מועמדים הבאים ממגוון רחב של תחומים ומקצועות, המשקפים את כל הקשת של הניסיון האנושי, לרבות יצירה, הגות וחברה.

למועמדים שייבחרו תוענקנה מלגות ויוקצו מקומות עבודה לצד החוקרים הבכירים. בדרך זו יוכלו כל חברי הקבוצה לעבוד על עבודתם הקולקטיבית ועל מחקריהם האישיים, מתוך זמינות הדדית ושיתוף פעולה.

תנאי המלגה

·         כל תלמיד מחקר יקבל מלגה בגובה 75,000 ש"ח לשנה במשך שלוש שנים בכפוף לתקנון המלגות של האוניברסיטה.

·         המלגאים יתמסרו במשך שלוש שנות המלגה להכנת עבודות הדוקטור שלהם וגם ישתתפו בכל פעילויות מרכז מנדל סכוליון ופעילויות הקבוצה, לרבות פרסום מאמר בעקבות הרצאה בכנס המסכם של הקבוצה.

·         עבודת הקבוצה תתנהל בהר הצופים, בבניין מנדל. המלגאים מתחייבים לעבוד בסביבת העבודה שתוקצה להם לפחות ארבעה ימים בשבוע.

·         במשך תקופת המלגה אסור למלגאים להיות מועסקים בעבודה נוספת, פרט לעבודה כאסיסטנט או כמדריך באוניברסיטה העברית בהתאם לתקנון הנ"ל.

 

הגשת מועמדות

·         רשאים להגיש מועמדות תלמידי מחקר או מי שיהיו תלמידי מחקר באוניברסיטה העברית בראשית שנה"ל תשע"ח (אוקטובר 2017).

·         מועמדים פוטנציאליים מתבקשים לעיין בהצעת המחקר של הקבוצה, באמצעות הקישור הרשום לעיל.

·         על המועמד להגיש למרכז מנדל סכוליון:

·         אישור מהרשות לתלמידי מחקר על הרשמתו לדוקטורט. מי שטרם נרשם חייב להגיש מועמדות לרשות לתלמידי מחקר עד 1.7.2017, ואם אכן ייבחר כחבר בקבוצה, קבלתו תותנה בהרשמתו עד 1.10.17 כתלמיד מחקר.[1]  

·         הצעת מחקר. יש להגיש את תכנית המחקר שאושרה על-ידי הרשות לתלמידי מחקר. מי שטרם אושרה תכנית המחקר שלו יגיש מסמך אחר על כוונות המחקר שלו – מסמך שהוגש כבר לרשות, אם יש, או מסמך אחר.

·         מסמך קצר (עד שני עמודים) המסביר כיצד עשוי המחקר של המועמד להשתלב בעבודת הקבוצה ולתרום לה.

·         קורות חיים.

·         שני מכתבי המלצה אשר יוגשו ישירות בדוא"ל למרכז מנדל סכוליון על-ידי הממליץ.

·         גיליונות ציוני ב"א ומ"א.

 

המועד האחרון להגשת מועמדות: 2 במרץ 2017

ראיונות למועמדים סופיים יתקיימו אחר הצהריים ביום חמישי 16 במרץ 2017

 
בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים