מרכז משגב ירושלים
 
מרכז משגב ירושלים פרסומים
פרסומים למכירה
מחירמחיר בחודש הספר: יוני 2013
1 אוצרו של אבאבעריכת ת' אלכסנדר וד' נויתשמ"טעברית, 340 עמ'₪ 70₪ 56
2 האליאנס בקהילות אגן הים התיכון בסוף המאה הי"טבעריכת ש' שוורצפוקסתשמ"זרב - לשוני, 150 עמ'₪ 50₪ 40
3 בית כנסת ר' חיים כפוסי בקהיר ויחודוד' קאסוטותשמ"זעברית, 20 עמ'₪ 40₪ 32
4 בנין אריאל - קבלת האר"יי' אביביתשמ"זעברית, 500 עמ'₪ 100₪ 80
5 ולפאתי מזרח קדימה - לבחינת דרכי שילוב  יסודות  מזרחיים במוסיקה הישראליתא' שילוחתשנ"בעברית, 35 עמ'₪ 30₪ 24
6 המשכיות ותמורה במסורת המוסיקלית של יהודי ספרדא' שילוחתשמ"ועברית, 30 עמ'₪ 30₪ 24
7  חברה וקהילה - מדברי הקונגרס הבינלאומי השניבעריכת א' חייםתשנ"ברב - לשוני, 525 עמ'אזל
8   חברה ותרבות - יהודי ספרד לאחר הגירוש -   מדברי     הקונגרס הבינלאומי הרביעיבעריכת מ' אביטבול, ג. חזן - רוקם וי"ט עסיסתשנ"זרב - לשוני, 492 עמ'₪ 80₪ 64
9 יהודי אזמיר במאה התשע-עשרה - תעודות תורכיות      מבית הדין השרעיבעריכת ח' גרבר וי' ברנאיתשמ"העברית ותורכית, 120 עמ'₪ 60₪ 48
10 היהודים במרחב הקריביבעריכת צ' לוקרתשנ"ברב - לשוני, 400 עמ'₪ 70₪ 56
11 יצירה ותולדות - מדברי הקונגרס הבינלאומי השלישיבעריכת ת' אלכסנדר, א' חזן, ג' חזן - רוקם וא' חייםתשנ"דרב - לשוני, 670 עמ'₪ 90₪ 72
12 לחיות עם יהודיםא' אלישרתשמ"אעברית, 712 עמ'₪ 80₪ 60
13 לחיות עם פלשתינים (מהדורה מורחבת)א' אלישרתשנ"זעברית, 323 עמ'₪ 80₪ 60
14 לשונות רומאניות של יהודיםבעריכת י' בן-אבו וי' סרמוניטהתשמ"האנגלית, 230 עמ'₪ 80₪ 64
15 מבוכארה לירושלים, עלייתם והתיישבותם של יהודי      בוכארה בארץ ישראל, תרכ"ח - תש"חג' פוזיילובתשנ"ועברית, 400 עמ'₪ 90₪ 72
16 מגנזי שירת הקדםבעריכת י' רצהביתשנ"בעברית, 404 עמ'₪ 70₪ 56
17 המדעים המדויקים בקרב יהודי תימןצ' לנגרמןתשמ"זעברית, 190 עמ'₪ 50₪ 40
18 מורשת יהודי ספרד והמזרח - מחקריםבעריכת י' בן-עמיתשמ"ברב-לשוני, 612 עמ'₪ 80₪ 64
19 מחקרים ביהדות ובאיסלאםבעריכת ש' מורג, י' בן-עמי ונ' סטילמןתשמ"אאנגלית, 382 עמ'₪ 70₪ 56
20 מחקרים בלשונות היהודיםבעריכת מ' בר-אשרתשמ"חרב-לשוני, 225 עמ'₪ 60₪ 48
21 מחקרים במשפחת הרבנים די - בוטוןבעריכת מ' בן-ששון ואחריםתשנ"חאנגלית, 238 עמ'₪ 80₪ 60
22 מחקרים בספרויות עם ישראלבעריכת א' חזןתשמ"זרב-לשוני, 275 עמ'₪ 70₪ 56
23 מנשה בן - ישראל: 1604 - 1654 (ביבליוגרפיה)בעריכת י"ח קופנהגןתשנ"ארב-לשוני, 420 עמ'₪ 60₪ 45
24 מרודוס לאפריקה, היהודים שבנו את קונגוי' מינרביתשמ"טעברית, 20 עמ'₪ 40₪ 30
25 משה בדורו. אסופת מאמרים על משה מונטיפיוריבעריכת י' ברטלתשמ"זעברית ואנגלית, 120 עמ'₪ 40₪ 30
26 משה מונטיפיורי (ביבליוגרפיה)בעריכת ר' לעהמאנןתשמ"דעברית ואנגלית, 175 עמ'₪ 60₪ 45
27 משנה, מסכת אבות - מנוקד על-פי מסורת תימןמהדורת צמח קיסרתשס"בעברית, 154 עמ'₪ 70₪ 56
28 הסיפור הקצר של יהודי עיראקבעריכת ש' מורהתשמ"אערבית עם תמציות בעברית, 250 עמ'₪ 60₪ 48
29 ספרות יהודית על אדמת ספרדבעריכת י' בן-אבו  תשנ"גאנגלית, 235 עמ'₪ 70₪ 56
30העדה הספרדית בתקופת היישוב - עדתיות ולאומיותפ' מורג - טלמוןתשנ"בעברית, 15 עמ'₪ 30₪ 24
31 עם הזרם ובאפיקיו. על יצירתו של מרדכי טביבי' הלויתשמ"חעברית, 370 עמ'₪ 70₪ 52
32 פיוטי ר' יעקב אבן צורב' בר - תקוהתשמ"חעברית, 220 עמ'₪ 70₪ 52
33 פרקי שירה - מגנזי השירה והפיוט של קהילות ישראלבעריכת י' דישון וא' חזןתש"ןעברית, 166 עמ'אזל
34 ציון וציונות בקרב יהודי ספרד והמזרח, מדברי  הקונגרס הבינלאומי החמישי של משגב ירושליםבעריכת ז' הרוי ואחריםתשס"בעברית, 717 עמ'₪ 90₪ 72
35 צפנת פענח לר' יוסף אלאשקאר (מהד' פקסימילית)בעריכת מ' אידלתשנ"אעברית, 318 עמ'₪ 120₪ 90
36 קולות משאלוניקי היהודיתבעריכת ד"מ בוניסתשנ"טלאדינו ועברית, כ-1,000 עמ'₪ 110₪ 88
37 השירה הערבית היהודית שבכתב בצפון אפריקה.      עיונים פואטיים, לשוניים ותרבותיים י' שטריתתשנ"דעברית, 400 עמ'₪ 80₪ 60
38 תולדות יהודי מצרים בתקופה העות'מאנית   (1517 - 1914)                בעריכת י' לנדאותשמ"חעברית, 670 עמ'₪ 80₪ 64
39 תרבות והיסטוריה (אסופת מאמרים)בעריכת י' דןתשמ"זעברית, 215 עמ'₪ 70₪ 56
בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים