האוניברסיטה העברית בירושלים
  הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח חדש בפקולטה
חדש בפקולטה  מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח

 


מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך ז"ל

לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח

מחזור כ"ב לשנים תשע"ו-תשע"ח

 

המועצה להשכלה גבוהה תעניק בשנים תשע"ו-תשע"ח מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל. חלוקת המלגות תעשה על בסיס תחרות ארצית על-פי קריטריונים של מצוינות אקדמית.

חלוקת המלגות כפופה לאישור תקציבי סופי מצד האוניברסיטה.

איך נבחרים ? מה מקבלים?

גובה המלגה לשנה הוא 80,000 ₪ למשך שלש שנים, (עם אפשרות הארכה לשנה רביעית במקרים חריגים). ות"ת תממן מחצית מגובה המלגה והאוניברסיטה את המחצית השנייה.

 

בחירת המועמדים ודירוגם ייעשו על-ידי ועדה פקולטטית בראשות הדיקן. הבחירה תיעשה על-סמך קריטריונים שוויוניים ועל בסיס מצוינות אקדמית;

תנאים לבחירת מועמדים

 

·       בעל/ת תואר מוסמך

·       הגיש/ה תוכנית דוקטורט עד שנתיים מיום אישור עבודת המוסמך והתוכנית אושרה

או:

·       תלמיד/ה במסלול הישיר לדוקטורנטים שתכניתו/ה אושרה.

בשני המקרים אישור תוכנית הדוקטורט יהיה לא יותר משנה לפני מועד בחירתו/ה של המועמד/ת על-ידי האוניברסיטה.

 

במקרים של חריגה של עד חודשיים מלוחות הזמנים שצוינו, הועדה תשקול החלטתה בכל מקרה לגופו.

 

המלגאי/ת מתחייב/ת כלפי האוניברסיטה:

א.    לסיים את עבודת המחקר תוך שלש שנות המלגה (רק במקרים חריגים תוך 4 שנים לכל היותר) ממועד זכייתו במלגה.

ב.     לא לעבוד לשם הכנסה, למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה, ואף זאת באישור בכתב ממנחה הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על 2 שעות הוראה שבועיות למשך שנתיים בלבד.עבודה אחרת אשר קשורה לתחום מחקרו של המועמד (למשל חפירות ארכיאולוגיות) תוגבל להיקף של עד רבע משרה למשך שנתיים.

ג.      לבקש את אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר. האוניברסיטה לא תאשר הפסקת עבודה ליותר משנה אחת.

 

תאריך אחרון להגשת הבקשות:

 יום חמישי, כ"ז בניסן תשע"ה 16 באפריל 2015

הבקשות תוגשנה ב –8 עותקים לרחל נתן  

בבניין הפקולטה למדעי הרוח חדר מספר 4304

 

לטופס בקשה לחצו כאן

 

לצערנו, בקשות שתגענה לאחר מועד זה, או שיחסרו בהן מסמכים, לא תוכלנה להיכנס לדיון.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

חדשות הפקולטה
קולות קוראים לסגל
קולות קוראים לסטודנטים
הוקרה ופרסים לסגל
בניית אתרים ICS © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים